1. V rezorte LIPTOVSKÉ CHATY môže byť ubytovaný hosť, ktorý má objednané a ubytovateľom potvrdené služby a je k ubytovaniu riadne prihlásený.

2. Hosť je povinný predložiť pracovníkovi recepcie rezortu pri príchode platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas).

3. Rezort môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie ako bol dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

4. Nástup na pobyt je možný od 15.00 hod., vo výnimočných prípadoch aj skôr, pokiaľ to bolo vopred dohodnuté, alebo to umožňuje aktuálna situácia pri príchode hosťa na pobyt.

5. Ukončenie pobytu je v deň odchodu do 9.30 hod., ak čas ukončenia pobytu nebol dohodnutý inak. V prípade oneskoreného uvoľnenia chaty je rezort oprávnený účtovať 7 € za každú začatú hodinu po tomto čase. Avšak ak dôjde k uvoľneniu izby po 16.00 hod v deň odchodu, môže rezort účtovať 100 % cenníkovej ceny za noc bez toho, aby klientovi vznikli zmluvné nároky na služby rezortu spojené s ubytovaním.

6. Recepcia rezortu je k dispozícií denne od 14.00 hod. do 19.00 hod. Nástup na pobyt alebo ukončenie pobytu mimo týchto hodín môže byť iba vopred dohodnuté a bude spoplatnené jednorázovou sumou 15 € za pobyt. Je potrebné hlásiť vopred.

7. Hosť je povinný pri nasťahovaní sa do chaty v sprievode s recepčným pracovníkom skontrolovať funkčnosť celého zariadenia chaty a akékoľvek nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď po ich zistení nahlásiť na recepcii rezortu. Rovnako je povinný postupovať aj v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru. V Prípade, že rezort zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu klienta bez toho, aby klient na tieto skutočnosti upozornil recepciu rezortu, je klient povinný nahradiť rezortu škodu za poškodenie chaty alebo jej inventáru v plnom rozsahu.

8. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 06.00 hod ráno je povinný uhradiť cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.

9. Hostia sú povinní v čase od 22.00 hod. do 06.00 hod. dodržiavať nočný pokoj. Spoločenské akcie sú povolené aj po 22.00 hod. len so súhlasom zodpovedného pracovníka rezortu a len v priestoroch na to určených.

10. V prípade, že hostia aj po upozornení pracovníkom rezortu porušia dodržiavanie nočného pokoja je ubytovateľ oprávnený hostí vykázať z rezortu. V prípade, že boli hostia vykázaní z rezortu pre nadmernú hlučnosť alebo z dôvodu ničenia predmetu ubytovania vzniká ubytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 €. V prípade, že boli hostia vykázaní z rezortu, nemajú nárok na náhradné ubytovanie a ani na finančnú náhradu objednaných služieb v rezorte.

11. Pri nástupe na pobyt je ubytovaný povinný uhradiť kauciu vo výške 150 € pre prípad poškodenia inventáru, znehodnotenia rezortu, odcudzenia časti inventáru alebo rezortu, straty kľúčov. Kaucia bude uhradená pri podpise Zmluvy o ubytovaní. Z kaucie sa odpočítava len adekvátna časť poškodenia, odcudzenia alebo straty. Po skončení pobytu a v prípade, že nedošlo k poškodeniu, odcudzeniu a strate bude celá výška kaucie vrátená v hotovosti ubytovanému.

12. V prípade predčasného skončenia ubytovania než ako bolo dohodnuté v Zmluve o ubytovaní nevzniká ubytovanému nárok na vrátenie ceny za ubytovanie, ktorú uhradil pri podpise Zmluvy.

13. Ak ubytovaný požiada o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovateľ ponúknuť aj inú chatu ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

14. Ubytovaný uhradí cenu za ubytovanie a služby spojené s ubytovaním v súlade s platným cenníkom pri podpise Zmluvy o ubytovaní, ak nebolo dohodnuté inak.

Ubytovacie zariadenie si vyhradzuje právo požadovať od hosťa pri rezervácii zálohovú platbu vo výške 50% - 100%  z ceny ubytovania. Rezervácia sa stáva záväznou až po obdržaní zálohovej úhrady na účet a potvrdením zo strany ubytovateľa. Po skončení ubytovania sa vykoná vyúčtovanie objednaných a poskytnutých služieb, tak ako je uvedené v Zmluve o ubytovaní.

15. V cene za ubytovanie nie je zahrnutá spotreba elektrickej energie. Z tohto dôvodu pri nástupe na pobyt a pri skončení pobytu spíše zodpovedný pracovník spoločne s ubytovaným stav elektromeru, pričom odpísané hodnoty sú súčasťou odovzdávacieho protokolu, ktorí tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o ubytovaní. Na základe tejto skutočnosti bude vyúčtovaná cena za energie. Cenník tarify za elektrickú energiu je stanovený podľa medzi rezortom LIPTOVSKÉ CHATY a dodávateľom Cenník je uverejnený aj na webovom sídle www.vikendovechalupy.sk

16. Za peniaze, cenné veci a doklady zodpovedá rezort bez obmedzenia, len ak ich prevzal do úschovy oproti potvrdeniu. Rezort je vybavený bezpečnostnou skrinkou na odkladanie cennosti, ktorá sa nachádza na recepcii rezortu. Ubytovaný môže požiadať pracovníka recepcie o uloženie cenností v bezpečnostnej skrinke rezortu. O takomto uložení musí kontaktovať pracovník recepcie manažéra rezortu a spoločne títo spíšu protokol o tvare, povahe a približnej hodnoteuložených cenností.

17. Ubytovaný nemôže v chate bez súhlas ubytovateľa premiestňovať interiérové zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie, premiestňovať riady a iné zariadenie do inej chaty.

18. V chate nie je dovolené ubytovaným používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu a to sušič vlasov, holiaci strojček a pod.

19. Vo všetkých priestoroch interiéru chaty je prísny zákaz fajčenia. V prípade, že dôjde k porušeniu tohto zákazu má rezort právo uložiť hosťovi pokutu vo výške 100 € za každé zistené porušenie. Fajčenie je povolené len vo vyznačených priestoroch alebo vonku pred chatou na cestnej komunikácií. Ubytovaní sú povinní cigaretové ohorky riadne likvidovať a to v košoch na to určených.

20. Každý hosť dostáva pri ubytovaní 2 ks kľúčov od hlavného vchodu do chaty. Tieto kľúče pasujú aj do zámku od technickej miestnosti, ktorá slúži na odkladanie športových náčiní.

21. Ku každej drevenici patria 2 vlastné parkovacie miesta. Je zakázané, parkovať na tráve, na chodníku a na príjazdovej ceste. V opačnom prípade bude rezort požadovať finančné odškodnenie vo výške 50,00€ /za každý začatý deň parkovania, navyše bude vozidlo odtiahnuté na náklady klienta. Parkovisko nie je strážené . Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za odcudzenie, pripadne za spôsobenú škodu na motorových vozidlách . 

22. Zamestnanci rezortu nie sú oprávnení vstupovať do chaty, ktorú využíva ubytovaní bez jeho doprovodu. Toto neplatí v prípade, že dôjde k poškodeniu na majetku ubytovaného, na inventári chaty či na samotnej chate. K takémuto vstupu do chaty slúži jeden rezervný kľúč. V prípade poškodenia zariadenia je hosť povinný škodu uhradiť namieste , prípadne škodu okamžite odstrániť . V prípade že škodu neodstráni včas a tým zabráni pobytu ďalšiemu zákazníkovi ,je povinný uhradiť plnú cenu ďalšieho pobytu a tým spojené náklady .  V prípade straty alebo odcudzenia čo i len jedného kľúča je ubytovaný povinný uhradiť sumu vo výške 150 €, nakoľko sa jedná o špeciálny bezpečnostný zámok, ktorý je v prípade straty alebo odcudzenia kľúča potrebné vymeniť.

23. Deti do 15 rokov musia byť v rezorte alebo v chate vždy v doprovode dospelých a to z bezpečnostných dôvodov.

24. Hosť plne zodpovedá za škody spôsobené všetkými osobami, ktoré sú s nim ubytované.

25. V chate, ktorú využíva ubytovaný je možné prijímať návštevy len na základe súhlasu zodpovedného pracovníka rezortu alebo so súhlasom pracovníka recepcie.

26. Pri odchode z chaty je ubytovaný povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbách a priestoroch chaty, vypnúť elektrické spotrebiče, uzavrieťokná a balkónové dvere, zamknúť vchodové dvere do chaty, ktoré sú vybavené zámkovým systémom, a to nasledovne: na uzamknutie je potrebné po zatvorení dverí, pootočiť kľučku smerom hore do protismeru hodinových ručičiek, aby zámkový systém zacvakol a až následne pootočiť kľúčom, aby došlo k zamknutiu chaty.

27. Ubytovaný je povinný spôsobom opísaným v bode 27 uzamykať chatu počas celého trvania ubytovania.

28. V deň odchodu sú ubytovaní povinní dať kuchynku do pôvodného stavu ako bola, to znamená umyť, utrieť, uložiť riad a zobrať si všetky svoje potraviny.

29. Pred odchodom je klient povinný skontrolovať drevenicu a zanechať ju v stave v akom ju prevzal. Pri odchode je klient povinný vyprázdniť vnútorný krb a vonkajší gril (ak bol zapožičany) plus vysypať smeti do smetného koša, ktorý je pri recepcii –pri vstupe do areálu. Triediť odpad. Plastové fľaše vyhadzovať do koša určeného na plasty (ten sa nachádza pri vstupe do areálu) a sklenené fľaše položiť ku kontajnerom pri vstupe do areálu.

30. Klient odovzdá pri odchode správcovi celý inventár drevenice v nepoškodenom stave, odovzdá posteľné prádlo, uteráky a kľúče od drevenice. Po odovzdaní a skontrolovaní objektu správcom sa klientovi vracia záloha 150 €. V prípade využitia ďalších služieb doplatí klient zvyšok konečnej sumy.

31. Pobyt so psom alebo iným domácim zvieraťom je povolený len po dohode so zodpovedným pracovníkom. Ak dôjde k povoleniu pobytu s domácim zvieraťom, je tento pobyt jednorázovo spoplatnený sumou 25 € za každé domáce zviera. Pre ubytovaných s domácim zvieraťom sa v rezorte nachádzajú nádoby, do ktorých sú ubytovaní povinní odstraňovať zvieracie exkrementy. V rezorte nie je dovolené vodiť domáce zvieratá do priestorov detského ihriska. Je zakázané nechať psíka (zviera bez dozoru na chate.) Za porušenie tohto zákazu môže byť ubytovanému uložená pokuta vo výške 15 € za každé takéto porušenie. Pobyt je zakázaný s domácimi zvieratami ako sú plazy, obojživelníky, exotické zvieratá, vtáky, mačkovité šelmy a so psami, ktoré v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. spadajú pod pojem nebezpečný pes.

32. Sťažnosti, reklamácie ubytovaných a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti rezortu prijíma zodpovedný pracovník recepcie ako aj vedenie rezortu. Reklamačný poriadok je k dispozícií na recepcii rezortu.

33.Kniha prianí a sťažností je k dispozícií na recepcii rezortu.

34. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku ako aj Zmluvy o ubytovaní. V prípade, že dôjde závažným spôsobom k porušeniu dodržiavania ustanovení Ubytovacieho poriadku a Zmluvy oubytovaní, má Ubytovateľ právo odstúpiť od Zmluvy o ubytovaní aj pred uplynutím dohodnutej doby bez nároku ubytovaného na vrátenie uhradenej ceny za ubytovanie v zmysle Zmluvy o ubytovaní a Cenníka.

35. Storno podmienky a poplatky:

60 a viac dní pred nástupom na pobyt – 100% zálohy (bez poplatkov)
59 – 49 dní pred nástupom na pobyt – 20% zálohy ( sa strháva 20% z celkovej ceny pobytu)
48 – 31 dní pred nástupom na pobyt – 50% zálohy (sa strháva 50% z celkovej ceny pobytu)
30 a menej dní pred nástupom na pobyt – 100% zálohy (sa strháva 100% z celkovej ceny pobytu a záloha sa nevracia)
Zrušenie rezervácie musí byť zo strany objednávateľa doručené ubytovateľovi e-mailom, poštou. (iba písomne)

36. Pri platbe kreditnou kartou je klient povinný pri ubytovaní sa poskytnúť údaje o svojej kreditnej karte. Hotel garantuje nezneužitie informácií z kreditnej karty.

37. Platba kreditnou kartou môže byť vykonaná pred aj po čerpaní služieb v rezorte, a to na základe hosťom poskytnutých údajov potrebných na realizáciu platby. Poskytnutím údajov na platbu kreditnou kartou hosť vyslovuje súhlas s jej použitím. Rezort má právo aj dodatočne zúčtovať z kreditnej karty hosťa prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode (náhrada škody, pokuty ap.) s čím hosť vyslovuje súhlas. Rezort je však povinný písomne /e-mailom informovať hosťa o akomkoľvek dodatočnom vyrovnaní rozdielov z kreditnej karty hosťa a o dôvodoch takéhoto dodatočného zúčtovania.

38. V ubytovacom zariadení je na viditeľnom a ubytovaným hosťom prístupnom mieste vyvesený požiarny poriadok, evakuačný plán a označenie smeru evakuácie z chaty. Hostia sú povinní počas svojho pobytu riadiť sa týmito inštrukciami.

39. Klient súhlasí, aby hotel v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov spracoval jeho údaje. Poskytnuté osobné údaje klienta môže rezort spracovávať výlučne v súvislosti s poskytovaním ubytovacích a ďalších služieb.

40. Tento ubytovací poriadok je k dispozícií pre hostí na každej chate ako aj na nástenke vo vnútri recepcie rezortu. Uhradením zálohovej platby hosť  vyjadruje svoj 100 % súhlas s ubytovacím poriadkom, ktorý si riadne prečítal a mu porozumel.